دەرەنجام: 19 چالاکی
بابەت
فێرخواز
تەوەر
کاری دەست :: کاری دەست
ئالین - پۆلی 5B #6
کاری دەست :: هونەر
کاردەستی ـ دروستکردنی داری کرسمس.
وەسان - پۆلی 1A
کاری دەست :: کاری دەست
شاهین - پۆلی 6A
کاری دەست :: کاری دەست
ئەڤرێست - پۆلی 6A #2
کاری دەست :: ھونەرکاری
هەنێ - پۆلی 6A
https://studio.youtube.com/video/tHi0osPSJjA/edit
کاری دەست :: هونەرکاری
داهات - پۆلی 5B
کاری دەست :: هونەر
سان - پۆلی 7A #2
کاری دەست :: کاری دەستی
دروستکردنی مێشهەنگوین بەبەکارهێنانی پەڕاو
ئالیا - پۆلی 1B #1
کاری دەست :: کاری دەستی
دروستکردنی قوڕی دەستکرد ،بە بەکارهێنای ئارد ، خوێ ، ئاو ،لیمۆندزی ،خەل
لێهات - پۆلی 1A #2
123